CZ

O projekte

Cieľom projektu je vytvoriť efektívnu pomôcku, ktorá pomôže zapojiť do výučby historické udalosti odohrávajúce sa v regióne juhovýchodnej Moravy a západného Slovenska na sklonku 2. svetovej vojny. Zmyslom je pomocou interaktívnej mapy začleniť danú lokálnu tému do všeobecných česko-slovenských dejín a ukázať ich správne umiestnenie na časovej osi.

Interaktívna mapa, ktorá je spracovaná v českom a slovenskom jazyku je rozdelená do dvoch častí:
1. časť zahŕňa všeobecný úvod. Mapa predstavuje rýchly prehľad dejinných súvislostí od prvého osídlenia až po súčasnosť. Prevedenie je riešené formou videosmyčky. Návštevník si uvedomí súvislosti, kam správne zaradiť udalosti 2. svetovej vojny, ktoré sú detailnejšie popísané v druhej časti mapy.
2. časť spočíva v zobrazení česko-slovenského regiónu. Stredobodom mapy je Ploština a okruh približne 35-40 km po stranách česko-slovenskej hranice. Do tohto priestoru sú položené najdôležitejšie historické momenty spojené s činnosťou partizánskeho odboja a aktivitami nacistického represívneho aparátu v rokoch 1944-1945.

Partneri